Các Thông Tư

Các thông tư, quy định về hoá đơn điện tử, thương mại điện tử, như thông tư 32, xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn,thông tư 10 về xử phạt hóa đơn, thông tư 176 về xử phạt hóa đơn, nghị định 109 về xử phạt hóa đơn….cập nhập các thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử…